Aceasta este versiunea html a fișierului http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_hijkl/h/dictionarh_11.pdf. Google generează automat versiuni html ale documentelor căutate pe web.
Sunt evidențiați următorii termeni de căutare:vasilehotico
Sfat: pentru a găsi rapid termenul dvs. de căutare pe această pagină, apăsați pe Ctrl+F sau ⌘-F (Mac) și utilizați bara de căutare.
HORUS. Din comuna Casimcea œ Tulcea. ran. Arestat în septembrie 1949, pentru c le-a dat un pistol partizanilor din grupul lui
Page 1
66
HORUS. Din comuna Casimcea œ
Tulcea. ran. Arestat în septembrie
1949, pentru c le-a dat un pistol
partizanilor din grupul lui Tofan
Gheorghe.
HORVAT, Carol. N scut la 16
septembrie 1935, în satul Pustini ,
comuna Uivar œ Timi . Domiciliu
obligatoriu în B r gan, de la 18 iunie
1951.
HORVAT, Elena. N scut la 3
ianuarie 1932, în comuna Obâr ia œ
Mehedin i. Domiciliu obligatoriu în
B r gan, de la 18 iunie 1951.
HORVAT, Elena. N scut la 24
noiembrie 1934, în comuna Lovrin œ
Timi . Domiciliu obligatoriu în B r gan,
de la 18 iunie 1951.
HORVAT, Eugenia. N scut la 10
noiembrie 1925, în jude ul Timi .
Domiciliu obligatoriu în B r gan, de la
18 iunie 1951.
HORVAT, Ghizela Maria. N scut
la 30 august 1930, în satul Pustini ,
comuna Uivar œ Timi . Domiciliu
obligatoriu în B r gan, de la 18 iunie
1951.
HORVAT, Ion. N scut la 16
octombrie 1953, în satul Salcâmi, comuna
Peri oru œ C l ra i, în timpul domiciliului
obligatoriu al p rin ilor.
HORVAT, Nicolae. Din comuna
Armeni œ Cara Severin. ran. Arestat.
Condamnat la închisoare, în 1950, pentru
leg turi cu partizanii.
HORVATH, Alexandru.N scut la 2
mai 1930, în satul B rb te ti, comuna
Cocu œ Arge . Electrician. Arestat la 11
iulie 1957. Condamnat de Tribunalul
Militar Sibiu la 5 ani închisoare. Deten ia
la penitenciarele Deva, Jilava i Gherla.
Eliberat la 9 iulie 1962.
HORVATH, Gheorghe.N scut la 27
octombrie 1908. Din ora ul Arad.
Func ionar. Arestat în 1956. Condamnat
la 15 ani munc silnic , pentru uneltire
contra ordinii sociale. Deten ia la
penitenciarele Aiud, V c re ti, Bra ov
i Timi oara. Gra iat în 1964, cu Decretul
411.
HORVATH, Iosif. N scut în 1915.
Arestat. A murit în timpul deten iei, la
penitenciarul Aiud, în 1947.
HORVATH, Rozalia. N scut la 26
februarie 1929, în satul Cherestur,
comuna Beba Veche œ Timi . Domiciliu
obligatoriu în B r gan, de la 18 iunie
1951.
HORVATH, Terezia. N scut la 6
august 1944, în satul Be enova, comuna
Dude tii Noi œ Timi . Domiciliu
obligatoriu în B r gan, de la 18 iunie
1951.
HORVATH, Vichente. N scut la 18
octombrie 1947, în satul Checea, comuna
Cenei œ Timi . Domiciliu obligatoriu în
B r gan, de la 18 iunie 1951.
HOSU, Aurel. Din ora ul Bra ov.
Arestat în timpul revoltei muncitore ti
de la 15 noiembrie 1987. Torturat în
timpul anchetei. Condamnat la 2 ani
închisoare (sentin a 2 823/3 decembrie
1987). La expirarea termenului de
pedeaps a fost dus cu domiciliu
obligatoriu în Bucure ti, i angajat la
I.M.G.B.
HOSU, Emil. Inginer mecanic la
Canalul Dun re œ Marea Neagr . Arestat
în august 1952. Condamnat la închisoare
pe via , pentru sabotarea lucr rilor
(proces înscenat pentru a se justifica
oprirea construc iei).
HOSU, Gheorghe. ran. Ímpu cat
de oamenii Securit ii.
HOSU, Hentz. Arestat. A murit în
timpul deten iei, la penitenciarul Jilava.
HOSU, Ion. Din comuna Pi colt œ
Satu Mare. ran. Arestat. Judecat în
acela i lot cu preotul Coriolan T mâianu.
Condamnat la închisoare, în 1959, pentru

Page 2
67
convingerile religioase. Deten ia la
penitenciarele Oradea i Cluj.
HOSU, Ion.N scut la 21 septembrie
1929, în satul Corne ti, comuna Or i oara
œ Timi . Domiciliu obligatoriu în
B r gan, de la 18 iunie 1951.
HOSU, Ion. N scut la 12 iulie 1950,
în comuna Ciacova œ Timi . Domiciliu
obligatoriu în B r gan, de la 18 iunie
1951.
HOSSU, Iuliu.N scut la 30 ianuarie
1885, în comuna
Silva u de Câm-
pie œ Bistri a
N s ud. Doc-
toratul în teologie
la Roma, hiroto-
nisit preot la 27
martie 1910,
numit episcop al
Clujului i Gherlei la 4 decembrie 1917,
la doar 32 de ani. A participat la Marea
Unire de la 1 decembrie 1918, i a f cut
parte din delega ia care i-a înmânat actul
Unirii regelui Ferdinand. Ín timpul
ocupa iei maghiare a r mas în Tran-
silvania, devenind liderul spiritual i
politic al românilor din zon . La 26
august 1948, de la Conferin a Epis-
copal , a adresat Ministerului Instruc-
iunii o scrisoare de protest fa de
desfiin area colilor confesionale i a
confisc rii bunurilor biserice ti. La 7
octombrie 1948 a protestat oficial fa
de campania de trecere for at la
ortodoxism i arestarea preo ilor i
ierarhilor catolici. Arestat la 28 octombrie
1948. Ín urm torii 20 de ani a trecut prin
mai multe penitenciare, iar dup
eliberare s-a stabilit la Mân stirea
C ld ru ani. Ín 1969 a fost numit cardinal
de Papa Paul al VI-lea. A refuzat orice
compromis cu regimul comunist: ‚Ar fi
fost suficient s spun trei cuvinte pentru
a ob ine tot ce doream de la comuni ti
în schimbul con tiin ei mele, dar Iuda
i-a ales sinuciderea dup ce i-a vândut
con tiin a; eu am preferat 20 de ani de
închisoare i tot felul de torturi decât s
pronun aceste trei cuvinte.“. A murit la
28 mai 1970, la spitalul Colentina, i a
fost îngropat la cimitirul Bellu catolic din
Bucure ti, sub atenta supraveghere a
Securit ii.
HOSSU, Petre. Scriitor. Arestat.
HOSSU, Teodor.
Arestat.
Condamnat la închisoare. Deten ia la
penitenciarele Gherla i Baia Sprie.
HOSSU, Tiberiu. Student. Arestat
în mai 1948. Condamnat la 8 ani
închisoare. I-a fost semnalat prezen a
la penitenciarul Pite ti, în 1949.
HOSSU, Vasile. N scut în 1919, în
ora ul Carei œ Satu Mare. Absolvent al
Academiei Teologice din Oradea.
Hirotonisit preot celibat de episcopul
Ioan Suciu, la 4 februarie 1945. Profesor
de religie la Beiu , ğimleul Silvaniei i
Oradea, pân la interzicerea pred rii
religiei în coli, în noiembrie 1948. A
predat în continuare limba român i
francez . Arestat în 1952, pentru refuzul
de a trece la ortodoxism. Condamnat la
10 ani închisoare. Deten ia la
penitenciarul Oradea (torturat de Weiss).
Eliberat dup 2 ani. La 3 martie 1990 a
fost numit episcop de Oradea de c tre
Papa Ioan Paul al II-lea.
HOSTEANU, Dumitru. Student.
Arestat în 1949. Judecat cu lotul
tineretului regalist condus de avocatul
Corbeasca. Condamnat la 10 ani
închisoare. Deten ia la penitenciarele
Jilava, Pite ti i lag rul Peninsula.
HOT RAN, Ion. N scut la 5
februarie 1935, în localitatea Foieni œ
Satu Mare. Domiciliu obligatoriu în
B r gan, de la 18 iunie 1951.
HOT RANU, Gheorghe. Din
localitatea B ileni œ Dolj. Comerciant.

Page 3
68
Arestat. Condamnat la închisoare, în
1947.
HOT RANU, Ioan.N scut în 1903.
Din satul V r and, comuna Pilu œ Arad.
ran. Arestat în 1948. Condamnat la 3
ani închisoare.
HOT RANU, Mihalache D.N scut
la 12 martie 1909, în satul Izvoarele,
comuna Gruia œ Mehedin i. Arestat la
21 octombrie 1959. Condamnat la 5 ani
închisoare, pentru împotrivire la
colectivizare.
HOT RANU, Petre. Din comuna
Pilu - Arad. ran. Arestat. Condamnat
la închisoare.
HOT RAğ, Anton. Din satul Ilteu,
comuna Petri œ Arad. Muncitor.
Arestat. A murit în timpul deten iei, la
penitenciarul Aiud, în 1947.
HOTEA, Ion. Din satul Hoteni,
comuna Ocna ğugatag œ Maramure .
Elev. Arestat de Securitatea Sighet, la 4
mai 1949. Torturat în timpul anchetei.
Condamnat la 5 ani închisoare. O parte
din deten ie în lag rul Peninsula.
Eliberat la 18 ianuarie 1953. Rearestat la
26 mai 1958. Condamnat la 15 ani munc
silnic . Gra iat la 6 mai 1964, cu Decretul
411.
HOTEA, Mihai.Din satul Bârsana,
comuna ğugag œ Alba. Preot greco-
catolic. Arestat în august 1952. Disp rut.
HOTEA, Vasile. ran. Partizan din
grupul condus de Pop Niculae (mun ii
ible ). Ímpu cat de oamenii Securit ii
în satul Dobric, comuna C ianu Mic œ
Bistri a N s ud, la 8 martie 1953.
HOTICO, Dumitru.Din Maramure .
Partizan. Arestat. Condamnat la 4 ani
închisoare, în 1949. Deten ia la
penitenciarele Cluj, Târg or i lag rul
Peninsula.
HOTICO, Dumitru G.N scut la 15
octombrie 1929. Din comuna Ieud œ
Maramure . ran. Partizan din grupul
condus de preotul Atanasie Oniga i de
Pop Niculae (mun ii ible ). Ímpu cat
într-o lupt cu oamenii Securit ii, la 13
septembrie 1952 (punctul M gura œ
Ieud).
HOTICO, Grigore Puiu. N scut în
1929. Elev în ora ul
Sighet œ Mara-
mure . Arestat la 21
august 1948. Tor-
turat în timpul an--
chetei la Securita-
tea Sighet. Con-
damnat la 2 ani i 6
luni închisoare.
Rearestat în 1958. Torturat în timpul
anchetei. Condamnat la munc silnic .
Deten ia în lag rele din b l ile Dun rii.
Gra iat în 1964.
HOTICO, Ion. Din ora ul Sighet œ
Maramure . Arestat la 22 februarie 1952.
Condamnat la 20 de ani munc silnic .
Gra iat la 20 iunie 1964, cu Decretul 411.
HOTICO, Ion. Din comuna Ieud œ
Maramure . Arestat. Condamnat la 4 ani
închisoare, la 1 mai 1949. Eliberat la 1
iulie 1953.
HOTICO, Ion Munteanu. Din
comuna Ieud œ Maramure . Arestat.
Condamnat la închisoare, la 1 iunie 1949.
Eliberat la 1 iunie 1951.
HOTICO, Petre. Din comuna
Dragomire ti œ Maramure . Func ionar.
Arestat. Condamnat la închisoare, în
1949.
HOTICO, ğtefan.Preot paroh greco-
catolic în comuna Dragomire ti œ
Maramure . Arestat. Condamnat la
închisoare, pentru refuzul de a trece la
ortodoxism.
HOTICO, Vasile.Din comuna Ieud
œ Maramure . Arestat la 24 ianuarie
1948. Condamnat la închisoare. Eliberat
la 20 iulie 1953. Rearestat la 5 august
1958. Condamnat la munc silnic .

Page 4
69
Deten ia în lag rele din b l ile Dun rii.
Eliberat la 20 februarie 1963.
HOTICO, Vasile. N scut la 28
noiembrie 1922,
în comuna Ieud
œ Maramure .
Preot greco-ca-
tolic, vicar al
Maramure ului.
Arestat la 24
ianuarie 1949,
pentru refuzul de a trece la ortodoxism.
Torturat în timpul anchetei la Securitate.
Condamnat la 8 ani temni grea. Eliberat
în 1956. Rearestat în 1960. Condamnat,
din nou, la 8 ani închisoare, pentru
aceea i vin : refuzul de a renun a la
catolicism. Deten ia la penitenciarele
Sighet, Cluj i Aiud.
HOTINEANU, Romulus. Colonel
magistrat. Arestat pentru c , în 1933, a
fost prezent la greva de la uzinele Grivi a
i a ordonat s se foloseasc for a i s
fie trimi i în judecat capii comuni ti ai
grevei ce ac ionaser dup directivele
Moscovei. Condamnat la închisoare.
HOTNOCHI, Alexandru A.N scut
la 14 iunie 1901, în comuna Moroeni œ
Dâmbovi a. Din localitatea Ovidiu œ
Constan a. Buc tar. Arestat în 1952. A
murit în timpul deten iei în lag rul ‚5
Culme“, la 24 mai 1953.
HOTNOG, Titus C. N scut la 14
octombrie 1920, în satul Covasna,
comuna Costuleni œ Ia i. Din ora ul Ia i.
Profesor. Arestat. Condamnat de
Tribunalul Militar Ia i la un an
închisoare (sentin a 74/23 ianuarie 1951),
pentru omisiune de denun (nu l-a
denun at pe Adrian Marino care îi
propusese s reorganizeze P.N. .-Ia i).
HO A, Violeta.N scut la 13 martie
1951, în comuna Lenauheim œ Timi .
Domiciliu obligatoriu în B r gan, de la
18 iunie 1951.
HOZA, Ion. Arestat în 1949, cu al i
doi membri ai sectei ‚Martorii lui
Iehova—. Ancheta i la Securitatea din
Constan a pentru a li se înscena un
proces.
HOZAN, Nicolae. N scut la 8 iulie
1893, la Viena. A
urmat cursurile
liceale la Bra ov
i Sibiu i cur-
surile Facult ii
de Medicin la
Viena (1914 œ
1918). Ín 1918 a
fost mobilizat în
armata Austriac i a participat la
organizarea trupelor române ce veneau
spre Transilvania. A f cut parte din
Garda Na ional i a luat parte la Marea
Unire, în calitate de curier diplomatic
între Consiliul Dirigent i Viena. Dup
terminarea Facult ii de Medicin s-a
întors în România. Membru al Partidului
Agrarian condus de Octavian Goga.
Arestat. Ín perioada 1952 œ 1953 i-a fost
semnalat prezen a în lag rele Peninsula
i Capu Midia. Ín 1954 a fost dus cu
domiciliu obligatoriu în comuna Tazl u
œ Bac u. A murit în ora ul Sibiu, în
februarie 1972.
HÖCKL, Johann. N scut în 1904.
Etnic german. Din comuna Lovrin œ
Timi . Ridicat de N.K.V.D., împreun cu
al i 328 de cons teni, i dus la munc
silnic în lag rele din U.R.S.S., la
începutul anului 1945. A murit în timpul
deport rii în lag rul Stalino, în 1947.
(revista Memoria nr.3-4/2002)
HRABONSCHI, Constantin Gh.
N scut în 1885. Din Basarabia (ora
Chi in u). Membru P.N.L. Arestat de
N.K.V.D. Condamnat la 8 ani închisoare,
în 1941.
HRANOVSCHI, Georgic L.N scut
la 20 octombrie 1916, în jude ul Tulcea.

Page 5
70
Din ora ul Constan a. Domiciliu
obligatoriu 4 ani, din 1951.
HREAPCO, Pavel V.N scut în 1879.
Din Basarabia (ora Chi in u). Arestat
de N.K.V.D. Condamnat la 10 ani
închisoare, în 1944. A murit în timpul
deten iei. Reabilitat în 1994.
HREBST, Sebastian.N scut în 1925.
Din ora ul Vatra Dornei œ Suceava.
Medic. Arestat de Securitatea Ia i.
Condamnat la 5 ani închisoare, în 1958,
pentru agita ie anticomunist . Deten ia
la penitenciarele Ia i, Gherla, Gala i,
lag rele Stoiene ti, Salcia i penitenciarul
Boto ani.
HRECESIV, Alexandru.Arestat la 17
februarie 1952. Condamnat la închisoare
de Tribunalul Militar Bucure ti, pentru
r spândire de zvonuri tenden ioase în
leg tur cu reforma monetar .
HRECIANU, Alexandru. Din
comuna Mih ileni œ Boto ani. Avocat.
Dat afar din barou în 1947. Arestat la
15 august 1952. Deten ia în lag rul Capu
Midia. Eliberat în 1954. Rearestat în 1957.
Condamnat la 3 ani i 6 luni închisoare,
pentru atitudine ostil fa de ac iunea
de colectivizare. La eliberare era grav
bolnav din cauza condi iilor de
exterminare din timpul deten iei.
HREHORCIUC, Avram. Din
Bucovina. Arestat. Condamnat la
închisoare (sentin a 960/1956), pentru
g zduirea cumnatului s u, partizanul
Gavril Vatamaniuc.
HREHORCIUC, Glicheria.
Arestat . Condamnat la închisoare
(sentin a 960/1956), pentru g zduirea
fratelui s u, partizanul Gavril
Vatamaniuc.
HREHORCIUC, Sava. N scut în
1931, în comuna Sucevi a œ Suceava.
Partizan din grupul condus de Andrei
Ghivnici. Omorât într-o lupt cu oamenii
Securit ii, în 1950 (Gura Humorului).
HREN, Fiodor I.N scut în 1881. Din
Basarabia (comuna Criva, raion Briceni).
Deportat în lag rele din Siberia (Tomsk),
împreun cu so ia, în 1951, pentru
convingerile religioase (iehovist).
HREN, Spiridon I. N scut în 1882.
Din Basarabia (comuna Criva, raion
Briceni). Arestat de N.K.V.D. Condamnat
la 10 ani închisoare. A murit în timpul
deten iei. Reabilitat în 1993.
HREN, Tatiana S. N scut în 1927.
Din Basarabia (comuna Criva, raion
Briceni). Deportat în lag rele din
Siberia (Kurgan), în 1951, pentru
convingerile religioase (iehovist ).
HRENCIUC, Ion. Din Boto ani.
Domiciliu obligatoriu.
HRENIUC, Gheorghe. ğef de gar
în satul Subcetate, comuna Sânt m ria
Orlea œ Hunedoara. Arestat. Implicat de
Securitatea Deva în organiza ia ‚Garda
Alb “. Condamnat la închisoare, în 1958.
HRENIUC, Viorica. Din Boto ani.
Domiciliu obligatoriu.
HRIB, Alexandru. Din ora ul
Dorohoi œ Boto ani. Ínv tor în
comuna ğtefan cel Mare - Neam . Ín
octombrie 1950, împreun cu so ia
(Aurica), a intrat în organiza ia ‚Frontul
Patriei“, creat de Mahu Constantin, i
a r spândit manifeste anticomuniste. Dat
în urm rire, din luna noiembrie 1950, a
fost nevoit s stea ascuns pe la diferi i
membri ai organiza iei. Prins i arestat.
Condamnat la munc silnic , în 1951. O
parte din deten ie în lag rele de la Canal.
So ia a fost condamnat la 25 de ani
munc silnic , deoarece, în momentul
arest rii, avea asupra sa arme.
HRIB, Aurica. N scut la 3
octombrie 1923, în ora ul Piatra Neam .
So ia înv torului Hrib Alexandru, a
f cut parte împreun cu el din
organiza ia ‚Frontul Patriei“. Pu i sub
urm rire, au stat ascun i pe la diver i

Page 6
71
membri ai organiza iei. Prins i arestat
la 17 iunie 1951, era înarmat cu o
mitralier i o grenad . Condamnat la
25 de ani munc silnic (sentin a 100/13
martie 1953). Deten ia la penitenciarele
Ia i, Jilava, Mislea i Miercurea Ciuc.
Gra iat în 1964, cu Decretul 411.
HRIBIUC, Gheorghe. Din Bihor.
Elev. Arestat. Condamnat la închisoare,
în 1948. Deten ia la penitenciarul
Târg or.
HRIBIUC, Miroslav T. Elev. Arestat.
Condamnat la închisoare, în 1948.
Deten ia la penitenciarul Târg or.
HRICORIOK, Vladimir.Arestat. A
murit în timpul deten iei, la penitenciarul
V c re ti.
HRIHOR, Traian I. N scut la 27
februarie 1919, în comuna Vicovu de Jos
œ Suceava. ran. Arestat la 27
octombrie 1959. Condamnat la 10 ani
închisoare, pentru împotrivire la
colectivizare i afirma ia c va avea loc
un nou r zboi care va r sturna
comunismul.
HRINCIUC, Dumitru M.N scut în
1914. La revenirea din prizonieratul
sovietic, a fost dus direct la penitenciarul
Gherla.
HRINCU, Ana. Din ora ul Arad.
Arestat .
HRISAFI, Nicolae T. Colonel.
Arestat. Omorât în timpul anchetei la
Securitatea Craiova, în 1960.
HRISTACHE, Ion. N scut în comuna
Slimenii Mari œ Constan a. Arestat în
1950. Deten ia în lag rele de la Canal.
Eliberat dup 2 ani.
HRISTEA, Eugenia. N scut în 1942,
în comuna Albac œ Arad. Domiciliu
obligatoriu la Schei œ Bra ov, 3 ani, de la
20 aprilie 1952.
HRISTEA, Gheorghe.Din comuna
Albac œ Arad. Domiciliu obligatoriu la
Schei œ Bra ov, 3 ani, de la 20 aprilie 1952.
HRISTEA, Gheorghe.
ran.
Arestat. Condamnat la munc silnic . I-
a fost semnalat prezen a în lag rul
Capu Midia, în 1951.
HRISTEA, Radu. Din Bucure ti.
Avocat. Arestat. Condamnat la 2 ani
închisoare, în 1952. O parte din deten ie
în lag rul Capu Midia.
HRISTEA, Teodor. N scut în 1908,
în comuna Albac œ Arad. Domiciliu
obligatoriu în satul St ncu a œ Br ila, de
la 9 iunie 1952. Eliberat la 15 ianuarie
1956.
HRISTESCU, Alexandru. N scut la
7 aprilie 1898. Colonel, ofi er de stat
major. Arestat la 21 iulie 1951. A murit în
timpul deten iei în lag rul Cernavod ,
la 18 noiembrie 1951.
HRISTESCU, Ioan. Muzician.
Arestat. A murit în timpul deten iei, la
penitenciarul F g ra .
HRISTEV, Maria. N scut în 1879.
(vezi Hristev ğtefan A.)
HRISTEV, ğtefan A.N scut în 1878.
Din Basarabia (ora Cahul). Membru
P.N. . Deportat în lag rele din
Kazahstan, împreun cu so ia (Maria) i
fiul (Zahar), în 1941. Disp rut. Reabilitat
în anii ‘90.
HRISTEV, Zahar ğ.N scut în 1924.
(vezi Hristev ğtefan A.)
HRISTODORESCU, Traian Gh.
N scut la 3 februarie 1912, la Bucure ti.
Arestat la 18 august 1950, pentru
r spândire de poezii pornografice. A
murit dup dou zile de tortur la
Securitatea Constan a, la 20 august
1950.
HRISTODULO, Zamfira N. N scut
la 28 august 1928, în jude ul Constan a.
Domiciliu obligatoriu, un an i o lun .
HRISTOPULO, Antonina V.
N scut în 1919. Din Basarabia (ora
Chi in u). Arestat , împreun cu mama
sa (Xenia), pentru colaborare cu

Page 7
72
autorit ile române. Deportate în lag rele
din Siberia (Irkutsk), în 1949.
HRISTOPULO, Xenia N.N scut în
1884. (vezi Hristopulo Antonina V.)
HRISTOV, Gheorghe. N scut la 6
decembrie 1914, în satul Alm l u,
comuna Ostrov œ Constan a. Stabilit în
Bulgaria. Ímpu cat de gr nicerii români
în timp ce încerca s se refugieze în
România.
HRISTOV, Maria M. N scut în
1882. (vezi Hristov Petru V.)
HRISTOV, Petru V.N scut în 1912.
Din Basarabia (ora Ci milia). Fiul
primarului ora ului (Vasile G.). Ínv tor.
Deportat în regiunea Sverdlovsk,
împreun cu tat l s u, în iunie 1941,
pentru motive politice. Mama (Maria),
sora i so ia sa au fost deportate în
lag rele din Kazahstan, în iunie 1941.
Tat l s u a murit în scurt timp, la 7
decembrie 1941.
HRISTOV, Vasile G.N scut în 1872.
(vezi Hristov Petru V.)
HRISTU, Dumitru I. N scut la 2
februarie 1914, în ora ul Constan a.
Domiciliu obligatoriu 3 ani i 9 luni, din
1951.
HRISTU, Elena Gh. N scut la 13
martie 1953, în jude ul Ialomi a, în timpul
domiciliului obligatoriu al p rin ilor.
HRISTU, Enache. Din jude ul
Constan a. Arestat la 29 iulie 1949.
Judecat cu unul din loturile de partizani
din zona Babadag. Condamnat la
închisoare, pentru uneltire contra ordinii
sociale.
HRISTU, Florica T. N scut la 13
septembrie 1941, în comuna Mihail
Kog lniceanu œ Constan a. Din
localitatea Ovidiu œ Constan a.
Domiciliu obligatoriu 4 ani i o lun , din
1951.
HRISTU, Gachi N. N scut la 5
ianuarie 1907, în Bulgaria. Stabilit în
comuna Sinoe œ Constan a. ran.
Arestat la 27 iulie 1949, de Securitatea
Constan a. Judecat cu unul din loturile
partizanilor din zona Babadag.
Condamnat la 7 ani închisoare (sentin a
553/13 octombrie 1949).
HRISTU, Iancu. ran. Arestat la 5
iulie 1949. Judecat cu unul din loturile
partizanilor din zona Babadag.
Condamnat la închisoare.
HRISTU, Maria P. N scut la 30
ianuarie 1937, în comuna Limanu œ
Constan a. Din ora ul Cernavod œ
Constan a. Domiciliu obligatoriu, 2 ani
i 5 luni.
HRISTU, Panaioti. Muncitor în
Portul Constan a. Arestat. Condamnat
la închisoare, pentru c a ajutat de inu ii
politici ce lucrau în port.
HRISTU, Pancu. Din satul Râmnicu
de Sus, comuna Cogealac œ Constan a.
ran. Arestat. Condamnat la 4 ani
închisoare, în septembrie 1949, pentru
sprijinirea partizanilor din zona Babadag.
A murit în timpul deten iei, la
penitenciarul Gherla, în 1951.
HRISTU, Toma N. N scut la 1 mai
1948, în comuna S c laz œ Timi . Din
jude ul Constan a. Domiciliu obligatoriu
în B r gan, de la 18 iunie 1951.
HRISTU, Vasile. N scut la 6
decembrie 1896, în Grecia. Stabilit în
Dobrogea. Arestat la 7 martie 1958.
Judecat în procesul partizanului Coco
N., acuzat de g zduirea acestuia. Pus în
libertate dup 4 luni, din lips de probe.
HRISTU, Vera. Din comuna Mihai
Viteazu œ Constan a. Arestat . Judecat
cu unul din loturile partizanilor din zona
Babadag. Condamnat la închisoare, în
1949.
HRISTUDOR, Gheorghe. Din
jude ul Gala i. Arestat. Condamnat la
închisoare.
HRIğC , Mihai. Din satul Voitinel,
comuna G l ne ti œ Suceava. ran.

Page 8
73
Arestat în iulie 1945, pentru g zduirea
partizanului Vladimir Macoveiciuc.
HRITCU, Constantin. N scut în
1899. Din Bucure ti. Ofi er de poli ie.
Arestat la 11 iulie 1945, de pe strad , de
g rzile patriotice. Dus la penitenciarul
M.A.I. i de acolo în lag rul de la
Slobozia. Eliberat la 23 decembrie 1945.
Nu a mai fost reprimit în serviciu, iar, la 5
decembrie 1948, a fost omorât pe strad .
Cazul nu a fost anchetat.
HRITCU, Gheorghe.Din Basarabia
(raion B l i). Perceptor. Deportat în
lag rele din Siberia. A murit în timpul
deten iei.
HRITCU,
Victor C. N scut
la 24 aprilie 1929.
Fiul ofi erului
H r i t c u
Constantin.
Arestat pentru
participare la
manifesta ia de la
8 noiembrie 1945.
Eliberat dup o lun . Arestat la 24 aprilie
1949. Torturat în timpul anchetei la sediul
Securit ii din Calea Rahovei.
Condamnat la 6 ani închisoare (sentin a
1 079/1949, pre edinte Alexandru
Petrescu). Deten ia în lag rele de la Canal
i penitenciarul Lugoj (pedepsit). Eliberat
la 18 aprilie 1956.
HRI AC, Natalia. Din ora ul
Dorohoi œ Boto ani. Arestat .
Condamnat în 1949. Deten ia la
penitenciarele Jilava i Mislea.
HRI CAN, Gavril I. N scut la 10
octombrie 1891, în comuna Vicovu de Jos
œ Suceava. Arestat la 27 octombrie 1959.
Condamnat la 8 ani închisoare, pentru
uneltire contra ordinii sociale. A murit în
timpul deten iei, în penitenciarul Aiud,
la 3 septembrie 1960.
HRI CU, Gheorghe. Din comuna
Cop ceni. Perceptor. Ridicat de N.K.V.D.
i dus la munc silnic în U.R.S.S., în
august 1944. A murit în lag rele din
Siberia.
HRI CU, Marieta. Din ora ul
Foc ani œ Vrancea. Ínv toare.
Arestat . Condamnat la închisoare, în
1949. Deten ia la penitenciarele Jilava i
Mislea.
HROMOVOI, Ana. N scut în 1903.
(vezi Hromovoi Iosif A.)
HROMOVOI, Iosif A. N scut în
1902. Din Basarabia (Tighina). Arestat
de N.K.V.D. (în urma unui denun ), în
1941, ca participant la r scoala de la
Tatarbunar. Condamnat la 10 ani
închisoare. So ia (Ana) i cei patru copii
au fost deporta i în regiunea Omsk.
Reabilita i în 1990.
HRONOIU, Maria. Din localitatea
Vânju Mare œ Mehedin i. Arestat .
Condamnat la moarte de Tribunalul
Regional Oltenia, în 1960. La recursul în
supraveghere, dup 7 ani i 2 luni de
deten ie, s-a constatat c acuzata era
nevinovat .
HRUğC . Din ora ul Roman œ
Neam . Ínv tor. Arestat. Condamnat
la închisoare, în 1949, pentru activitate
anticomunist . Deten ia în lag rul
Peninsula i penitenciarul Gherla.
HRU IU, Silvia. Din ora ul Arad.
Arestat .
HUBERT, Elena F.N scut la 6 iunie
1917, în jude ul Constan a. Domiciliu
obligatoriu, un an i 7 luni.
HUBERT, Herman.N scut în 1967.
Arestat pentru tentativ de trecere
frauduloas a frontierei. Condamnat la
închisoare, la 12 septembrie 1988.
HUBERT, Johann.Etnic german. Din
comuna Lovrin œ Timi . Ridicat de
N.K.V.D., împreun cu al i 328 de
cons teni, i dus la munc silnic în

Page 9
74
lag rele din U.R.S.S., la începutul anului
1945.
HUDICI, Vasile. Din ora ul Buhu i
œ Bac u. Func ionar în cadrul
domeniului silvic. Arestat. Condamnat
la închisoare, în 1949.
HUDI , Corina.N scut la 25 mai
1909. Profesoar . Arestat în aprilie 1952,
ca rud de fost demnitar (ministrul Ion
Hudi ). Eliberat dup 2 ani.
HUDI , Emilia. Din Bucure ti.
So ia profesorului universitar Ion
Hudi . Arestat împreun cu fiica
(Ioana Berindei), în 1950. Condamnat
la 5 ani închisoare, pentru g zduirea unui
urm rit de Securitate.
HUDI , Gheorghe. Din satul
Negote ti œ Vaslui. ran. Arestat. A
murit în timpul deten iei în lag rul Poarta
Alb , în 1953.
HUDI , Gheorghe N.N scut la 4
martie 1900, în satul Ciumule ti, comuna
Vadu Moldovei œ Suceava. Ínv tor.
Membru P.N. . Arestat la 10 martie 1949.
Condamnat la 3 ani închisoare. A murit
în timpul deten iei, la penitenciarul
Jilava, la 9 martie 1951.
HUDI , Ion V. N scut la 1 august
1896, în comuna
Bogd ne ti œ
Suceava. Unul
dintre cei 16 copii
ai înv torului
Vasile Hudi .
Absolvent al
Facult ii de Lite-
re i Drept din Ia i, doctoratul luat la
Paris, în 1927. Conferen iar la catedra de
istoria diploma iei de la Universitatea
Ia i, în 1941 s-a mutat la Academia
Comercial din Bucure ti, apoi profesor
la Facultatea de Litere Bucure ti.
Membru P.N. ., deputat de Baia Mare
în mai multe legislaturi (începând din
1932), secretar general i membru în
delega ia permanent a partidului.
Ministrul agriculturii în perioada 4
decembrie 1944 œ 6 martie 1945. Arestat
în octombrie 1947. Rearestat în 1949.
Condamnat la închisoare. Au fost
arestate atât so ia (Emilia) cât i fiica sa
(Ioana Berindei), în 1950. Eliberat la 24
decembrie 1955. Rearestat în 1962.
Eliberat la 9 iulie 1963. Corneliu Coposu
l-a caracterizat excelent în câteva
cuvinte: ‚un îndr gostit de Adev r i
ar “.
HUDI , Nicolae V.N scut la 18 iulie
1883, în satul Ciumule ti, comuna Vadu
Moldovei œ Suceava. Notar. Arestat la
2 martie 1949. Condamnat la un an
închisoare, pentru uneltire contra ordinii
sociale. A murit dup 6 luni de deten ie
la penitenciarul Gherla, la 1 noiembrie
1949.
HUDREA, Sever A. N scut la 25
octombrie 1910, în comuna Zagra œ
Bistri a N s ud. Ínv tor, directorul
colii construite chiar de el în satul
Bogatul Român œ Sibiu. Arestat în 1948.
Condamnat la 7 ani închisoare. A murit
în timpul deten iei în lag rul Peninsula,
la 4 ianuarie 1952.
HUHN, Ioan. N scut în 1893, în
jude ul Timi . Arestat la 21 decembrie
1948. Condamnat la 20 de ani munc
silnic . A murit în timpul deten iei, la
penitenciarul Gherla, la 17 februarie 1950.
HUHN, Josef. Etnic german. Din
comuna Lovrin œ Timi . Ridicat de
N.K.V.D., împreun cu al i 328 de
cons teni, i dus la munc silnic în
lag rele din U.R.S.S., la începutul anului
1945. (revista Memoria nr.3-4/2002)
HUIAN, Aurel. Din ora ul Bra ov.
Muncitor. Arestat pentru participare la
manifesta ia anticomunist de la 15
noiembrie 1987, de la Bra ov. Condamnat
la un an i 6 luni (sentin a 2 823) domiciliu
obligatoriu în ora ul Dorohoi - Boto ani.